EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Հայ ընտանիքի ավանդույթները
13 Օգոստոսի, 2019
Հայ ընտանիքի ավանդույթները անցնում են սերնդեսերունդ՝ մեծից փոքր։
Այս լուսանկարում ներկայացված է երեք սերունդ, երեք կերպար, որոնք առաջին հայացքից թվում են այնքա՜ն տարբեր, բայց միևնույն ժամանակ պահպանում են ընտանեկան նույն արժեքները։