EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Զանգեզուրի տարազը
12 Հոկտեմբերի, 2021
Տաթևի վանքը կառուցելուց հետո, զանգակատանը մի մեծ զանգ են կախել, որի ձայնն այնքան ուժեղ է եղել, որ այն լսվել է ամբողջ գավառի լեռներում ու ձորերում: Ժողովուրդն ասել է.

- Զանգը զորավո՛ր ա, զանգը զո՛ռ ա։
Դրանից էլ առաջացել է Զանգեզուր անունը: